بایگانی دسته: استانداردهای میکا

استانداردهای میکا

a-3154….ویژگیهای فورمیکای استخوانی از نوع تزئینی (اصلاحیه شماره 1)

a-3154….ویژگیهای فورمیکای استخوانی از نوع تزئینی (اصلاحیه شماره 1)

a-3154….ویژگیهای فورمیکای استخوانی از نوع تزئینی (اصلاحیه شماره 1)

17055….میکا -قطعه و ورقه های میکای مسکویت طبیعی-طبقه بندی براساس کیفیت ظاهری

17055….میکا -قطعه و ورقه های میکای مسکویت طبیعی-طبقه بندی براساس کیفیت ظاهری

17055—میکا -قطعه و ورقه های میکای مسکویت طبیعی-طبقه بندی براساس کیفیت ظاهری

17055….میکا -قطعه و ورقه های میکای مسکویت طبیعی-طبقه بندی براساس کیفیت ظاهری

17055….میکا -قطعه و ورقه های میکای مسکویت طبیعی-طبقه بندی براساس کیفیت ظاهری

17055….میکا -قطعه و ورقه های میکای مسکویت طبیعی-طبقه بندی براساس کیفیت ظاهری

14808….قطعه طبیعی و ورقه های نازک برای استفاده در خازن ها با ثابت دی الکتریک میکایی (ur) ویژگی ها

14808….قطعه طبیعی و ورقه های نازک برای استفاده در خازن ها با ثابت دی الکتریک میکایی (ur) ویژگی ها

14808….قطعه طبیعی و ورقه های نازک برای استفاده در خازن ها با ثابت دی الکتریک میکایی (ur) ویژگی ها

12577-12—رنگ دانه یارها-ویژگی ها و روشهای آزمون-قسمت12-میکا نوع ماسکوویت

12577-12—رنگ دانه یارها-ویژگی ها و روشهای آزمون-قسمت12-میکا نوع ماسکوویت

12577-12—رنگ دانه یارها-ویژگی ها و روشهای آزمون-قسمت12-میکا نوع ماسکوویت

11427-2—مصالح ساختمانی-فراورده های عایق کاری حرارتی اجرا شده در جا از ورمیکولیت متورق-قسمت دوم- فراورده های نصب شده -ویژگی ها

11427-2—مصالح ساختمانی-فراورده های عایق کاری حرارتی اجرا شده در جا از ورمیکولیت متورق-قسمت دوم- فراورده های نصب شده -ویژگی ها

11427-2—مصالح ساختمانی-فراورده های عایق کاری حرارتی اجرا شده در جا از ورمیکولیت متورق-قسمت دوم- فراورده های نصب شده -ویژگی ها