ورمیکولیت در کشاورزی و باغبانی

در کشورهای پیشرو در کشاورزی سال هاست که ورمیکولیت به عنوان شبه خاک در داخل آپارتمان ها و یا سیستم های هیدوپونیک Hydroponic Growing)  (در پرورش گل و گیاه در مواردی که محدودیت استفاده از خاک معمولی را دارند، استفاده می شود. (Soiless) و مواد غذائی مورد نیاز گیاهان به صورت مایع به ورمیکولیت و نهایتاٌ ریشه ها رسانده می شود.

ورمیکولیت در کشاورزی و باغبانی کاربرد گسترده ای دارد نظیر: زمین های چمن باغ ها، قلمه زدن، اصلاح یا تقویت خاک ، رویش دانه، گیاهان خانگی، نشا زدن، حفاظت در مقابل عوامل طبیعی، انبار کردن پیازها و محصولات ریشه ای، چم های سالم تر و سبزتر، گل آرایی منازل، بام سبز و فضای سبز عمودی، بستر مخصوص ریشه زایی، بستر کشت بذر، بسترهای هیدروپونیک، بستر سبز و مواردی که رشد سریع گیاه از اولویت برخوردار باشد.

ورمیکولیت همچنین در شرایط ویژه خشکسالی و کم آبی، حفظ خاک از جریان بادهای گرم و جلوگیری از یخبندان و صدمه به ریشه ها کاربرد دارد.

ورمیکولیت با ایجاد فضای مناسب در خاک و سبک کردن آن، هوادهی به ریشه را به شدت بهبود می بخشد و این در حالیست که رطوبت و مواد غذایی را به آسانی در اختیار قلمه ها و ریشه های جوان قرار می دهد. ورمیکولیت ماده ای است دائمی و غیر مضر برای خاک که دارای تمیزی صد در صد است.

ورمیکولیت ماده ی بدون بو غیرسمی و استریل است که باعث فساد خاک و ضایع شدن آن نمیگردد و به دلیل خنثی بودن، ماهیت خاک را تغییر نمی دهد.