میکا در صنعت حفاری

در گل حفاری چاه های نفت و آب، از میکای با لبه های تیز و با اندازه ی به نسبت درشت، استفاده می شود. این ذرات به دانه های میکا اضافه می شود و این مخلوط، پروپانت (proppant) نامیده می شود. اگر نقاط شکستی در سنگ های موجود در جداره ی چاه ها وجود داشته باشد، این میکا، موجب تقلیل اثرات نامطلوب این شکستگی ها، می شود. پرپانت موادی هستند که موجب بسته شدن حفرات جداره ی چاه ها، می شود و موجب می شود تا از اتلاف های حاصل از جریان گل در این چاه ها، جلوگیری شود. برای این هدف، ذرات با اندازه ی ویژه مورد استفاده قرار می گیرد. این ویژگی سطحی خاص، موجب می شود تا ذرات بتوانند حفرات را بپوشانند و از نفوذ مایعات در این شکستگی ها، جلوگیری شود. میکا، موجب افزایش تافنس و استحکام این بخش ها، می شود.