میکا از نظر ایمنی و بهداشت حرفه ای

میکا(mica)  نام ماده شیمیایی : میکا  

حدود مجاز :

 OSHA  PEL – TWA  8H : 3 mg/m3( گردو غبار قابل استنشاق )

ACGIH 1988-89 TLV –TWA : 3mg/m3 (  گرد و غبار قابل استنشاق)

خصو صیات فیزیکی میکا : وزن مولکولی میکا : 797 گرم /مول ، وزن مخصوص میکا: 2.8  تا 3.1

میکا سیلیکات جامد ورقه ای شکل سفید و غیر قابل اشتعال و نامحلول در آب ، ترکیبی از 1% کوارتز و 9 ماده معدنی دیگر است .

ارگان هدف میکا: پوست . چشمها .و سیستم تنفسی .

اثرات حاد میکا: اثرات میکا مختصری التهاب مکانیکی پوست ، چشمها و سیستم تنفسی که در تماس کارگربا هر ماده خارجی دیگر نیز ممکن است ایجاد شود .

اثرات مزمن میکا : پنوموکونیوز که مشخصه آن سرفه است .کندی تنفس ، ضعف و کاهش وزن ، البته طبق مطالعات انجام شده در 5 نفر از 6 نفر فردی که با 25 ذره میکا به مدت 10 سال تماس  داشته اند پنوموکونیوز مشاهده شد.

سرطانزایی میکا:   میکا در لیست مواد سرطانزای تعیین شده توسط  NTP –IARC – OSHA  قرار ندارد .

 اقدامات اولیه :  تماس میکا با چشم : شستشوی فوری با آب فراوان به مدت 15 دقیقه .

 تماس میکا با پوست : شستشو با آب و صابون .  استنشاق میکا: انتقال فرد به هوای تازه . بلعیدن میکا: گزارش نشده (غیر محتمل). خاموش کننده : میکا نمی سوزد .

ریختن و پاشش : جمع آوری میکا بوسیله جارو و خاک انداز یا سیستم مکش (جارو برقی )انجام شده ودر حین جمع آوری از ایجاد گرد و غبار جلوگیری شود .

وسایل حفاظت فردی در برابر میکا:

عینک : عینک حفاظتی یا عینکهای ایمنی مواد شیمیایی و محافظ چشم و صورت استفاده شود .

ماسک – نصب تهویه موضعی و عمومی با قدرت کافی .

نحوه انبارش و نگهداری میکا:

میکا در ظروف در بسته ودور از رطوبت  نگهداری شود  و ظرف در برابر صدمات فیزیکی محافظت شود.