مزایای میکا در صنعت حفاری

در حفاری از گل حفاری برای بالا آوردن تراشه های زمین از ته چاه و خنک کردن و روان کردن مته استفاده می شود. در واقع گل مطلوب در حفاری به گلی گفته می شود که به اندازه کافی غلیظ باشد تا بتواند منافذ طبقات و ماسه ها را طوری مسدود نماید که سیال نتواند به درون آنها نفوذ نماید و توانایی انسداد منافذ ماسه و جلوگیری از ریزش دیواره چاه و کنترل فشار های گاز را داشته باشد. یکی از این کانی ها که به گل حفاری اضافه می شود میکا است. کانی میکا در صنعت حفاری باعث جلوگیری از هرز رفتن گل حفاری می شود. در واقع میکا باعث کنترل فشار و جلوگیری از فرسایش و خوردگی وسایل و تجهیزات حفاری می شود و همچنین باعث افزایش سرعت در روند حفاری می شود. در ضمن میکا از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه می باشد.