طبقه بندی میکاها

کاني هاي گروه ميکا که از نظر اقتصادي داراي اهميت هستند به صورت زير طبقه بندي مي گردند:

-موسكوويت، پتاسيم ميکا (به رنگ سبز يا ياقوتي)  H2KAl3(SiO4)3

-بيوتيت، منيزيم آهن ميکا (به رنگ تيره (Mg,Fe)3Al(SiO4)3)(H2K)

-فلوگوپيت منيزيم ميکا (زرد، قهوه اي تيره(H2K(Mg)3Al(SiO4)3

-ورميکوليت، بيوتيت آبدار (زرد پر رنگ(

-ليپيدوليت، ليتيوم ميکا (زرد کم رنگ(KLi Al(OH,F)2Al(SiO4)3

سيستم بلوري اين کاني ها منوکلينيک است. اين گروه از کاني ها داراي ترکيبات مختلفي از سيليکات آلومينيم آهن، منيزيم و ميکا هستند. حضور فلوئورين، باريم، منگنز، واناديم نيز در اين کاني ها گزارش شده است. از بين اين کاني ها، موسکوويت به خاطر خواص فيزيکي، شيميايي، حرارتي و مکانيکي استثنايي که دارد، در صنعت کاربرد فراوان دارد. ورميکوليت و فلوگوپيت هم مانند ميکا از اهميت برخوردار هستند. از بيوتيت به ندرت در مصارف صنعتي استفاده مي شود.