مسکوویت مهم ترین کانی میکاها

کانی های خانواده میکا از سیلیکاتها صفحه ای هستند که شامل موسکویت ، بیوتیت ،فلوگوپیت ،لپیدولیت و ناترولیت می گردند. موسکویت مهم ترین وفراوان ترین کانی صفحه ای این گروه به شمار می رود.

بلورهای این گروه تخت بوده وسیستم تبلور منوکلینیک دارند ولی معمولاً ارتورومبیک یا هگزاگونال به نظر میرسند .کانی ها دارای رخ مشخص می باشند و چنانچه با نوک پهن وسیله ای ضربه ای به روی صفحه رخ تمام ،کانیهای گروه میکا وارد گردد یک شکل شش شعاعی به وجود می آید .همه آنها حاوی بنیان هیدرو کسیل و اکثر آنها محتوی عناصری چون آهن ،منیزیم ،لیتیم وفلورین هستند وعلاوه بر آن تعدادی کانی های دیگر را نیز شامل می شوند .اکسید شدن ، رشد درهم و مواد محصور در بین لایه ها ممکن است میکای ا لوان ،لکه دار ویا ابر مانند را به وجود می آورد .

میکا را بر اساس اندازه به دو دسته اصلی میکای ورقه ای و میکای خرد شده تقسیم می نمایند . میکای ورقه ای مناسب جهت استفاده درکارهای الکتریکی است وبه عنوان ورقه عایق درابزار الکتریکی و شمع هواپیما و در ساختمان اطو و…به کارمیبرند.